فردا دربیشتر جاهای کشور تشیح پیکر شهدای گمنام هست

یه سوال ذهنم روبه خودش مشغول کرده چه کرده ایم امسال این همه شهید گمنام؟