برای دانلود کلیک راست کنید وبر روی گزینه ی save Link as کلیک کنید وبرای پخش درسایت برروی کلمه دانلود کلیک کنید

جلسه اول                  دانلود

جلسه دوم                دانلود

جلسه سوم               دانلود

جلسه چهارم             دانلود

جلسه پنجم               دانلود

جلسه ششم              دانلود

جلسه هفتم               دانلود

جلسه هشتم             دانلود

جلسه سیزدهم        دانلود

جلسه چهاردهم       دانلود

جلسه پانزدهم         دانلود

جلسه شانزدهم       دانلود

جلسه هفدهم           دانلود

جلسه هیجدهم         دانلود