اعتراض به کاریکاتور ساحت مقدس پیامبر خوبی ها حضرت محمد(ص)

درنشریه فرانسوی ؛ هیئت جوانان فاطمیه  باهمکاری ستاداقامه نماز جمعه ی

شهرستان نقده اقدام به امضای توماری بعد از نماز جمعه و ایراد بیانیه در بین

صلاتین نمودیم.

چندعکس منتخب از امضاء تومار قرار دادیم